Wednesday, October 19, 2011

Sadichha Shrestha (Miss Nepal 2010)